วัดมูลจินดาราม คลองห้า ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม คลองห้า ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศัก…