Site Loader

วัดมูลจินดาราม คลองห้า ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองห้า ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ห่างจากตลาดรังสิต ๑๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางรังสิต – นครนายก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยพระปฏิบัติราชประสงค์ (ชื่อเดิม นายมูลเลอร์) ชาวออสเตรเลีย มีภรรยาชื่อ จีน ทำงานอยู่ที่บริษัทบีกริม (BEGRIM) เป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ร่วมกับ ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขุดคลองรังสิตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปฏิบัติราชประสงค์ ได้สร้างวัดมูลจินดาราม ขึ้นด้วยเห็นว่าชุมชนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ยังไม่มีวัดสำหรับเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมและในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงเปิดศาลากลางเมืองธัญบุรี พระปฏิบัติราชประสงค์ได้จัดงานผูกพัทธสีมา และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จโดยเรือพระที่นั่งไปยังสะพานหน้าวัด มูลจินดาราม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับในอุโบสถของวัดมีพระสงฆ์ราชาคณะฐานานุกรม ทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา และเสด็จพระราช ดำเนินตัดลูกนิมิตรพระราชทานนามวัดว่า “วัดมูลจินดาราม” โดยมีพระราชประสงค์ให้ตรงกับชื่อเดิมของพระปฏิบัติราชประสงค์และจีน ภรรยาซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้น บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ ๓ – ๕ กิโลกรัม แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแวะให้อาหารปลาอยู่เสมอ

วัดมูลจินดาราม หรือที่ประชานชนทั่วไปเรียกว่า วัดคลองห้า
ตั้งอยู่ : เลขที่ 98 ริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดประทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 79 ไร่ 65 ตารางวา โฉนดเลขที่ 226
เบอร์โทรศัพท์ : 02-904-7888 , 02-577-1259

วัดมูลจินดาราม ประชาชนทั่วไปนิยมเรียก “วัดคลองห้า” ตามนามท้องถิ่นที่ตั้งวัด สร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2439 ร.ศ.115 โดยพระปฏิบัติราชประสงค์ (ชื่อเดิมคือนายมูลเลอร์ ชาวออสเตรเลีย) มีภรรยาชื่อจีน ทำงานอยู่ที่บริษัทบีกริม เป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ขุดคลองแลคูนาสยาม ร่วมกับ ม.ร.ว.สุวพันธ์ สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในสมัยรัชกาลที่ 5

พระปฏิบัติราชประสงค์ได้สร้างวัดมูลจินดารามขึ้นด้วยเห็นว่า ชุมชนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ยังไม่มีวัดสำหรับเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม โดยวัดมูลจินดารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2442 มีพระอธิการปลั่ง อุตฺตโม เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพิธีทรงเปิดเมืองธัญญบูรี เมื่อเสด็จกลับจากทรงประกอบพิธีดังกล่าวแล้ว ในตอนบ่ายได้ทรงเสด็จมายังวัดมูลจินดาราม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับในพระอุโบสถของวัด มีพระสงฆ์ราชาคณะฐานานุกรม ทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา และเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามวัดว่า “วัดมูลจินดาราม” เพื่อให้สอดคล้องกับผู้สร้างวัด คือนายมูลเลอร์(พระปฏิบัติราชประสงค์) และนางจีน ผู้เป็นภรรยา

หลังจากทำบุญเสร็จ เพื่อน ๆ สามารถมาเดินเล่นริมคลองให้อาหารปลาได้ที่ตรงจุดนี้เลยครับ

ถ้าเพื่อน ๆ มาวันหยุดก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อน ๆ สามารถเดินชมเลือกซื้อหรือจะหามุมถ่ายภาพสวย ๆ ได้ที่นี้เลยครับ

Comments

ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ